Vedtatt 18.12.19

1. Formålsparagraf

§ 1.1 klimaopprøret er et samarbeidsorgan for miljø- og ungdomsorganisasjoner og grupper som ønsker å sette fokus på vår tids viktigste utfordring, nemlig klimakrisen. Klimaopprørets formål er å mobilisere flest mulig – spesielt ungdom – til politiske markeringer og demonstrasjoner for en effektiv og rettferdig klimapolitikk i tråd med det vedtatte politiske grunnlaget.

2. Politisk uavhengighet

§ 2.1 klimaopprøret er partipolitisk uavhengig

3. Medlemmer

§3.1 Medlemmene i klimaopprøret er de tilsluttede ungdomsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og andre grupper

§3.2 Organisasjoner og grupper tilslutter seg til klimaopprøret ved å sende en søknad på mail til styringsgruppen i klimaopprøret.

4. Uavhengige aktivister

§ 4.1 Enkeltpersoner kan også tilslutte seg klimaopprøret, Dersom de organiserer seg i en gruppe med minimum 10 personer kan denne slutte seg til Klimaopprøret.

5. Møterettigheter

§ 5.1 Alle medlemsorganisasjoner i klimaopprøret har møte-, tale-, forslags- og stemmerett i alle saker som behandles på møter i styringsgruppen. Aktivistgrupper som nevnt i § 4 har samme rettigheter som andre tilsluttede organisasjoner og grupper

6. Representantskapet

§6.1 Representantskapet består av en representant fra hver av medlemsorganisasjonene, og er klimaopprørets øverste organ. Repskapet har ansvar for drift av klimaopprøret. Alle tilsluttede organisasjoner har én stemme hver i representantskapet.

§6.2 Representantskapet kan velge et arbeidsutvalg (AU) som består av

  • En leder
  • En nestleder
  • Minst ett medlem

§6.3 Alle medlemmer av klimaopprøret er valgbare til lederverv i arbeidsutvalget, forutsatt at personen ikke har lederverv eller på annen måte er representant for et parti eller ungdomsparti.

§ 6.4 Representantskapet representerer klimaopprøret og er derfor pliktig til å ta avgjørelser i tråd med den politiske plattformen. Representantskapet er alltid vedtaksdyktig dersom møtet er kalt inn med minst 4 dagers varsel. (oppdatert 2.12.2020)

7 Vedtekstendringer, oppløsning

§ 7.1 Vedtektene og det politiske grunnlaget kan endres med ⅔ flertall av de fremmøtte representantene. Møtet må i så fall være kalt inn og forslaget til endring må være sendt ut med minst 1 ukes varsel.

§ 7.2 Dersom klimaopprøret ikke har hatt møter i styringsgruppen på 12 måneder, er organisasjonen oppløst. Klimaopprøret kan også vedta å oppløse seg med ⅔ flertall i representantskapet, dersom møtet er kalt inn med minimum 1 ukes varsel der forslag om oppløsning er gjort kjent. Ved oppløsning tilfaller Klimaopprøret sine eiendeler fylkeslaget av Natur og Ungdom.

Oppdatert på møte i rep.skapet 19.01.2022